Privacy

We zijn blij dat je in ons bedrijf geïnteresseerd bent. Privacy staat bij de directie van Consuendi hoog aangeschreven. Gebruik van de internetpagina’s van Consuendi GmbH is in principe mogelijk zonder enige persoonsgegevens te hoeven prijsgeven. Voor zover een persoon van speciale services van ons bedrijf gebruik wil maken, kan het echter nodig zijn persoonsgegevens te verwerken. Is het gebruik van persoonsgegevens nodig en bestaat er voor een dergelijk gebruik een wettelijke basis, dan vragen we in het algemeen om toestemming van de betreffende persoon.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van de persoon, is steeds in overeenkomst met de algemene verordening gegevensbescherming en in overeenkomst met de voor Consuendi GmbH geldende landspecifieke privacybepalingen. Met deze privacyverklaring wil ons bedrijf de algemeenheid informeren over aard, omvang en doel van het vergaren, gebruiken en verwerken van persoonsgegevens. Verder worden de betreffende personen door middel van deze privacyverklaring over hun rechten voorgelicht.

Consuendi GmbH heeft als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen omgezet om een onberispelijke bescherming van via deze internetpagina verwerkte persoonsgegevens te garanderen. Toch kan internetgebaseerde gegevensoverdracht principieel veiligheidsproblemen hebben, zodat een absolute veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Daarom staat het een ieder vrij, persoonsgegevens ook op alternatieve wijzen aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.

1. Begripsverklaringen

De privacyverklaring van Consuendi GmbH berust op begrippen, die door de Europese wetgever als basis voor de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn gebruikt. Onze privacyverklaring moet voor de algemeenheid en voor onze klanten en zakenpartners eenvoudig leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte begrippen toelichten.

Wij gebruiken in deze privacyverklaring onder andere de volgende begrippen:

a) persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle vormen van informatie gerelateerd aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hier volgend ‘betreffende persoon’ genaamd). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon gezien, die direct of indirect, vooral door middel van toekenning van een naam, identificatienummer, standplaats, online-identificatienummer of een of meer bijzondere eigenschappen, die uitsluitsel geven over de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon, geïdentificeerd kan worden.

b) betreffende persoon

Betreffende persoon is iedere geïdentificeerde of identificeerbare, natuurlijke persoon, van wie persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor verwerking daarvan verwerkt worden.

c) Verwerking

Verwerking is ieder met of of zonder hulp van een geautomatiseerde procedure uitgevoerd proces of iedere met een dergelijke serie van processen in samenhang staande verwerking van persoonsgegevens zoals het vergaren, registreren, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen, veranderen, uitlezen, afvragen, gebruiken, openleggen door overdacht, verbreiding of een andere vorm van beschikbaarstelling, vergelijking, beperking, verwijdering of vernietiging.

d) Beperking van de gegevensverwerking

Beperking van de verwerking is de markering van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking te beperken.

e) Profiling

Profiling is ieder soort geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die eruit bestaat dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten, die gerelateerd zijn aan een natuurlijke persoon, te beoordelen, in het bijzonder om aspecten van arbeidsprestatie, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfsplaats of verandering van verblijfplaats van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens zonder er extra informatie bij te halen, zodat deze gegevens niet meer aan een specifiek persoon toegekend kunnen worden, voor zover deze extra informatie apart wordt bewaard en technische en organisatorische maatregelen garanderen dat de persoonsgegevens niet aan een identificeerbare of geïdentificeerde natuurlijke persoon worden toegewezen.

g) Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke

Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of juridische persoon, instantie, overheidsinstelling of andere organisatie, die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens beslist. Zijn de doelen en middelen van deze verwerking door het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaten voorgeschreven, dan kan de verantwoordelijke, of de criteria voor de benoeming van een verantwoordelijke volgens het recht van de EU of het recht van de lidstaten worden geïnstalleerd.

h) Opdrachtverwerkende

Opdrachtverwerkende is een natuurlijke of juridische persoon, overheidsinstelling, inrichting of andere organisatie, die persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt.

i) Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of juridische persoon, overheidsinstantie, inrichting of andere organisatie, aan wie persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, onafhankelijk van het feit of het hier om derden gaat of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaalde zoekopdracht volgens EU-recht of het recht van lidstaten mogelijk persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvangers.

j) Derde

Een derde is een natuurlijke of juridische persoon, overheidsinstantie, inrichting of andere organisatie die buiten de betreffende persoon, de verantwoordelijke, de opdrachtverwerker en de personen onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de opdrachtverwerker, bevoegd is de persoonsgegevens te verwerken.

k) Inwilliging

Inwilliging is iedere door de betreffende geïnformeerde persoon vrijwillig afgegeven onmisverstaanbare wilsuiting voor een bepaald geval in de vorm van een verklaring of een andere eensluidende bevestigende handeling waarmee de betroffen persoon te kennen geeft dat hij met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens akkoord gaat.

2. Naam en adres voor de verantwoordelijke voor bescherming van persoonsgegevens

Verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming, of bij andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetten ter bescherming van persoonsgegevens en andere bepalingen met persoonsgegevens beschermend karakter is:

Consuendi GmbH
Röhrsdorfer Allee 14
09247 Chemnitz
Duitsland

Tel: ++49 (0)3722-4082-0
E-mail: info@baby-lock.nl
Website: www.baby-lock.nl

3. Naam en adres van de verantwoordelijke voor bescherming van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de bescherming van persoonsgegevens is:

Susanne Voigt
Consuendi GmbH
Röhrsdorfer Allee 14
09247 Chemnitz
Duitsland

Tel: ++49 (0)3722-4082-202
E-mail: voigt@consuendi.com

Iedere persoon kan zich altijd met vragen en suggesties over gegevensbescherming direct tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming richten.

4. Cookies

De internetpagina’s van Consuendi GmbH gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geïnstalleerd en opgeslagen.

Talrijke internetpagina’s en servers gebruiken cookies. Veel cookies krijgen een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een uniek kengetal van de cookie. Hij bestaat uit een tekenreeks, waarmee internetpagina’s en servers aan een concrete internetbrowser toegekend kunnen worden, waarin de cookie is opgeslagen. Hiermee is het mogelijk de bezochte internetpagina’s, servers en de individuele browser van de betreffende persoon te onderscheiden van andere internetbrowsers met andere cookies. Een bepaalde internetbrowser kan via de eensluidende cookie-ID herkend en geïdentificeerd worden.

Door het gebruik van cookies kan Consuendi GmbH op deze internetpagina gebruikers gebruiksvriendelijke services ter beschikking stellen, die zonder cookies niet mogelijk zouden zijn.

Met cookies kunnen we de informatie en aanbiedingen op onze internetpagina in het belang van de gebruiker optimaliseren. Met cookies kunnen we, zoals vermeld, gebruikers van onze internetpagina herkennen. Doel van de herkenning is de gebruikers het gebruik van onze internetpagina te vergemakkelijken. De gebruiker van een internetpagina die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij ieder bezoek van de internetpagina opnieuw zijn toegangsgegevens in te vullen, omdat de cookie van de internetpagina op het computersysteem van de gebruiker deze taak vervult. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagen in een online-shop. De online-shop onthoudt de artikelen die een klant in de virtuele winkelwagen heeft gelegd met behulp van een cookie.

De betreffende persoon kan de opslag van cookies door onze internetpagina altijd met een instelling van zijn browser voorkomen en daarmee de opslag van cookies permanent tegenhouden. Verder kunnen al geplaatste cookies altijd via een internetbrowser of een ander softwareprogramma worden verwijderd. Dit is bij alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Deactiveert de betreffende persoon de opslag van cookies in de gebruikte internetbrowser, dan kan het gebeuren dat niet alle functies van onze internetpagina in volle omvang bruikbaar zijn.

5. Registratie van algemene gegevens en informatie

De internetpagina van Consuendi GmbH registreert met iedere oproep van de internetpagina door een betreffende persoon of een automatisch systeem een serie algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden in de logfiles van de server opgeslagen. Geregistreerd worden (1) gebruikte browsertypes en versies, (2) de door het opvragende systeem gebruikte besturingssysteem, (3) de internetpagina van waaruit een opvragend systeem op onze internetpagina terechtkomt (zogenaamde referrer), (4) de subpagina’s van onze internetpagina’s die een opvragend systeem bezoekt, (5) de datum en tijd van een bezoek van de internetpagina, (6) een internet-protocol-adres (IP-adres), (7) de internet-service-provider van het bezoekende systeem en (8) overige vergelijkbare gegevens en informatie, ter preventie van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Consuendi GmbH geen conclusies over de betreffende persoon. Deze informatie wordt veeleer benodigd om (1) de inhoud van onze webpagina correct weer te geven, (2) de inhoud van onze internetpagina en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologische systemen en de techniek van onze internetpagina te garanderen en (4) om strafvervolgingsoverheden in het geval van een cyberaanval de nodige informatie voor strafrechtelijke vervolging te leveren. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door Consuendi GmbH daarom statistisch geanalyseerd ook met het doel de gegevensbescherming en gegevensveiligheid in ons bedrijf te verhogen om een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de server-logfiles worden gescheiden van de aangegeven persoonsgegevens van een betreffende persoon opgeslagen.

6. Registratie op onze internetpagina

De betreffende persoon kan zich op de internetpagina van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon met persoonsgegevens laten registreren. Welke persoonsgegevens aan de voor de verwerking verantwoordelijke overgedragen worden, is te zien in het invoerbeeldscherm van de registratie. De door de betreffende persoon ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik bij de voor de verwerking verantwoordelijke en voor eigen doelen vergaard en opgeslagen. De voor de verwerking verantwoordelijke kan aan een of meer opdrachtverwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienst, de opdracht geven de persoonsgegevens alleen voor intern gebruik dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke gerelateerd is te gebruiken.

Door registratie op de internetpagina van de voor de verwerking verantwoordelijke wordt verder het door de internet service provider (ISP) van de betreffende persoon verstrekte IP-adres, de datum en tijd van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens is nodig om misbruik van onze diensten te voorkomen en bij gepleegde strafbare feiten vervolging mogelijk te maken met deze gegevens. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens vereist voor de verantwoordelijke. De gegevens worden principieel niet doorgegeven aan derden, indien er geen wettelijke plicht bestaat dit te doen, of dit niet nodig is voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betreffende persoon met vrijwillig aangegeven persoonsgegevens dient de voor de verwerking verantwoordelijke om aan de betreffende persoon inhoud of diensten aan te bieden die op grond van de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers worden aangeboden. Geregistreerde personen kunnen de registratie van de opgegeven persoonsgegevens altijd veranderen of volledig laten verwijderen uit het gegevensbestand van de voor de verwerking verantwoordelijke.

De voor de verwerking verantwoordelijke geeft iedere betreffende persoon altijd op aanvraag informatie over de persoonsgegevens die over een betreffende persoon zijn opgeslagen. Verder corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens als de betreffende persoon deze wens te kennen geeft, als er geen wettelijke bewaarplichten bestaan die dit tegenspreken. Alle medewerkers van de voor de verwerking verantwoordelijke staan de betreffende persoon in dit geval ter beschikking als contactpersoon.

7. Contactmogelijkheid via de internetpagina

De internetpagina van Consuendi GmbH bevat op basis van wettelijke voorschriften data, waarmee een snelle elektronische contactopname met ons bedrijf en directe communicatie mogelijk is, inclusief een algemeen adres voor elektronische post (e-mailadres). Als een betreffende persoon per e-mail of via het contactformulier contact met de voor de verwerking verantwoordelijke opneemt, worden de door de betreffende persoon doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Zulke op vrijwillige basis aan de voor verwerking verantwoordelijke doorgegeven persoonsgegevens worden voor de verwerking of contactopname van de betreffende persoon opgeslagen. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

8. Routinematig verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en slaat persoonsgegevens op van de betreffende persoon alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of als daartoe wettelijke verplichtingen en voorschriften bestaan van de Europese Unie of een andere overheidsinstantie.

Is het doel van de opslag vervallen, of loopt een bewaartijd van de Europese richtlijnen en verordeningen af, of de bewaartermijn van andere wetgevers, dan worden de persoonsgegevens routinematig in overeenkomst met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

9. Rechten van de betreffende persoon

a) Recht van bevestiging

Iedere betreffende persoon heeft van de Europese wetgever het recht van de voor de verwerking verantwoordelijke een bevestiging te verlangen, of de betreffende persoonsgegevens verwerkt worden. Wil een betreffende persoon gebruik maken van dit recht, dan kan hij/zij zich hiervoor tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke richten.

b) Recht van inlichting

Iedere persoon van wie persoonsgegevens verwerkt worden, heeft volgens de Europese wetgever het recht ieder moment van de voor de verwerking verantwoordelijke kostenvrij inlichtingen te krijgen over de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen. Verder geeft de Europese wetgever de betreffende persoon het recht op de volgende inlichtingen:

 • de doelen van de verwerking
 • de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden
 • de ontvanger of de categorieën van ontvangers aan wie persoonsgegevens gegeven zijn of worden doorgegeven, in het bijzonder ontvangers uit derde landen of bij internationale organisaties
 • indien mogelijk de geplande duur van opslag van de persoonsgegevens, of, als dit niet mogelijk is, dan de criteria voor de bepaling van deze duur
 • het recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens van de betreffende persoon, of de beperking van de verwerking door de verantwoordelijke, of een recht van herroeping van deze verwerking
 • het recht van bezwaar bij een toezichthoudende overheidsinstantie
 • als de persoonsgegevens niet bij de betreffende persoon worden vergaard: alle beschikbare informatie over de afkomst van de gegevens
 • het al of niet bestaan van een geautomatiseerde beslissing inclusief profiling in overeenkomst met artikel 22 lid 1 en 4 AVG en — minstens in deze gevallen — informatie over de logica en de reikwijdte en de nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking voor de betreffende persoon

Verder heeft de betreffende persoon een recht op informatie daarover of persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie doorgegeven zijn. Is dit het geval, dan heeft de betreffende persoon het recht inlichtingen over de bijpassende garanties in samenhang met de overdracht te krijgen.

Wil een betreffende persoon gebruik maken van dit recht van informatie, dan kan hij/zij zich hiervoor tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke richten.

c) Recht van correctie

Iedere van de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft van de Europese wetgever het recht de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens te verlangen. Verder heeft de betreffende persoon het recht met het oog op verwerking de completering van onvolledige persoonsgegevens — ook door middel van een aanvullende verklaring — te verlangen.

Wil een betreffende persoon gebruik maken van dit recht van correctie, dan kan hij/zij zich hiervoor tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke richten.

d) Recht van verwijdering (recht vergeten te worden

Iedere door de verwerking van persoonsgegevens betroffen persoon heeft het recht van de Europese wetgever gekregen van de verantwoordelijke te verlangen, dat deze de betreffende persoonsgegevens verwijdert, als een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover verwerking niet vereist is:

 • De persoonsgegevens zijn voor zulke doeleinden vergaard of op andere wijze verwerkt, waarvoor ze niet meer nodig zijn.
 • De betreffende persoon herroept zijn toestemming, waarop de verwerking volgens artikel 6, lid 1, letter a van de AVG, of artikel 9, lid 2, letter a AVG baseert en het ontbreekt aan een andere juridische grondslag voor de verwerking.
 • De betreffende persoon maakt volgens artikel 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen rechtmatige gronden van hogere rang voor de verwerking, of de betreffende persoon maakt bezwaar tegen de verwerking volgens artikel 21, lid 2 AVG.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De verwijdering van persoonsgegevens is voor het vervullen van een juridische verplichting volgens het recht van de EU, of het recht van van de lidstaten vereist, waar de verantwoordelijke aan gehouden is.
 • De persoonsgegevens zijn met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens artikel 8, lid 1 AVG vergaard.

Is een van bovengenoemde gronden van toepassing en verlangt een betreffende persoon de verwijdering van persoonsgegevens, die bij Consuendi GmbH opgeslagen zijn, dan kan hij/zij zich altijd tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke richten. De medewerker van Consuendi GmbH zal er voor zorgen, dat de wens persoonsgegevens te verwijderen direct wordt vervuld.

Zijn persoonsgegevens door Consuendi GmbH openbaar gemaakt en is ons bedrijf als verantwoordelijke volgens artikel 17 lid 1 AVG verplicht tot het verwijderen van de persoonsgegevens, dan zal Consuendi GmbH rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten passende maatregelen treffen, ook van technische aard, om andere voor de verwerking verantwoordelijken, die gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, erover te informeren dat de betreffende persoon van de voor verwerking verantwoordelijke voor links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens verwijdering heeft verlangd, voor zover de verwerking niet vereist is. De medewerker van Consuendi GmbH zal in dergelijke gevallen het vereiste in gang zetten.

e) Recht van beperking van gegevensverwerking

Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betreffende persoon heeft van de Europese wetgever het recht van de verantwoordelijke de beperking van de verwerking te verlangen, als aan een van de volgende voorwaarden voldaan is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betreffende persoon ontkend voor een periode, waarin de verantwoordelijke de mogelijkheid heeft de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig, de betreffende persoon wijst de verwijdering van persoonsgegevens af en verlangt in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, de betreffende persoon heeft deze echter nodig voor het uitoefenen van zijn/haar rechten.
 • De betreffende persoon heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking volgens artikel 21 lid 1 AG en het staat nog niet vast of de rechtmatige gronden van de verantwoordelijke tegenover die van de betreffende persoon overwegen.

Is een van bovengenoemde gronden van toepassing en verlangt een betreffende persoon de beperking van persoonsgegevens, die bij Consuendi GmbH opgeslagen zijn, dan kan hij/zij zich altijd tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke richten. De medewerker van Consuendi GmbH zal in dergelijke gevallen de beperking van de verwerking in gang zetten.

f) Recht van overdraagbaarheid van gegevens

Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betreffende persoon heeft van de Europese wetgever het recht de eigen persoonsgegevens die door de betreffende persoon aan een verantwoordelijke beschikbaar gesteld zijn in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. De betreffende persoon heeft bovendien het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke door te geven zonder hinder door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens beschikbaar werden gesteld, voor zover de verwerking op de inwilliging volgens artikel 6, lid 1, letter a AVG of artikel 9, lid 2, letter a AVG of op een contract volgens artikel 6, lid 1, letter b AVG berust en de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen geschiedt, voor zover de verwerking niet voor de waarneming van een taak vereist is, die in het openbaar belang is of in uitoefening van overheidshandelen geschiedt, die aan de verantwoordelijke is opgedragen.

Verder heeft de betreffende persoon bij de uitoefening van dit recht op overdracht van gegevens volgens artikel 20 lid 1 AVG het recht te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens direct van een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover hierdoor niet de rechten en vrijheden van andere personen beperkt worden.

Voor het te gelde maken van het recht op overdracht van gegevens kan de betreffende persoon zich altijd tot een medewerker van Consuendi GmbH richten.

g) Recht van herroeping

Iedere bij verwerking van persoonsgegevens betreffende persoon heeft van de Europese wetgever altijd het recht vanuit bijzondere situaties bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, letter e of f van de AVG. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerd profiling.

Consuendi GmbH verwerkt de persoonsgegevens in het geval van een bezwaar niet meer, tenzij er dwingende, beschermwaardige gronden voor de verwerking bewezen zijn, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betreffende persoon, of als de verwerking dient voor het te gelde maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.

Als Consuendi GmbH persoonsgegevens verwerkt voor directe reclame, dan heeft de betreffende persoon altijd het recht tegen de verwerking van de persoonsgegevens voor reclamedoeleinden bezwaar te maken. Dit geldt ook voor profiling, voor zover het aan een dergelijke directe reclame gerelateerd is. Herroept de betreffende persoon tegenover Consuendi GmbH de verwerking van persoonsgegevens voor directe reclame, dan zal Consuendi GmbH deze niet meer voor dit doel verwerken.

Verder heeft de betreffende persoon het recht op grond van de specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijke, historische of statistische doeleinden in overeenkomst met artikel 89 lid 1 AVG, tenzij een dergelijke verwerking voor de vervulling van een taak in het openbaar belang vereist is.

Voor de uitoefening van het recht van bezwaar kan de betreffende persoon zich direct tot iedere medewerker van Consuendi GmbH of een andere medewerker richten. Het staat de betreffende persoon steeds vrij in samenhang met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht richtlijn 2002/58/EG, zijn recht van herroeping met een geautomatiseerd proces uit te oefenen, waarbij technische specificaties worden gebruikt.

h) Geautomatiseerde beslissingen in incidenteel geval inclusief profiling

Iedere bij verwerking van persoonsgegevens betreffende persoon heeft van de Europese wetgever het recht niet aan een uitsluitend op automatische verwerking — inclusief profiling — berustende beslissing onderworpen te zijn, die tot uitwerking komt of hem/haar op een dergelijke manier aanzienlijk beperkt, voor zover de beslissing (1) niet voor het afsluiten of vervullen van een contract tussen de betreffende persoon en de verantwoordelijke vereist is, of (2) op grond van wettelijke voorschriften van de EU of zijn lidstaten, waaronder de verantwoordelijke valt, toelaatbaar is en deze wettelijke voorschriften passende maatregelen ter garantie van rechten en vrijheden en de rechtmatige belangen van de betreffende persoon bevatten of (3) met uitdrukkelijke inwilliging van de betreffende persoon genomen is.

Is de beslissing (1) voor de afsluiting of uitvoering van een contract tussen de betreffende persoon en de verantwoordelijke vereist of (2) is de beslissing met uitdrukkelijke inwilliging van de betreffende persoon, dan treft Consuendi GmbH passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de rechtmatige belangen te garanderen. Daartoe behoort minstens het recht van invloed op het ingrijpen van een persoon van de verantwoordelijke partij, het recht van uiting van eigen standpunt en de aanvechting van een beslissing.

Wil de betreffende persoon gebruik maken van zijn rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, dan kan hij/zij zich hiervoor tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke richten.

i) Recht van herroeping van een inwilliging op het vlak van privacy

Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betreffende persoon heeft van de Europese wetgever het recht een inwilliging tot het verwerken van persoonsgegevens te herroepen.

Wil de betreffende persoon gebruik maken van zijn recht van herroeping, dan kan hij/zij zich hiervoor tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke richten.

10. Privacybepalingen bij gebruik en inzet van AddThis

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina componenten van het bedrijf AddThis geïntegreerd. AddThis is een zogenaamde bookmark-provider. Deze dienst vereenvoudigt het instellen van favoriete internetpagina’s. Door met de muis over de AddThis-component te gaan, of door met deze iets aan te klikken, verschijnt er een lijst met diensten op het vlak van favorieten en sharing. AddThis is op 15 miljoen webpagina’s in gebruik en de buttons worden volgens de exploitant meer dan 20 miljard keer per jaar weergegeven.

Exploitant van AddThis is de firma AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA.

Met iedere oproep van een van de subpagina’s van deze internetpagina, die door de voor de verwerking verantwoordelijke geëxploiteerd wordt en waarin AddThis-componenten zijn geïntegreerd, krijgt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon automatisch door het AddThis-component de opdracht gegevens van de internetpagina www.addthis.com te downloaden. In het kader van dit technische proces krijgt AddThis kennis over het bezoek en welke concrete subpagina van deze internetpagina door het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon bezocht is. Verder krijgt AddThis kennis van het door de internet-serviceprovider (ISP) gegeven IP-adres van het door de betreffende persoon gebruikte computersysteem, het browsertype, de taal van de browser, de voor onze internetpagina opgeroepen internetpagina, de datum en de tijd van het bezoek van onze internetpagina. AddThis gebruikt deze gegevens om geanonimiseerde gebruikersprofielen te maken. De op deze manier aan AddThis overgedragen gegevens en informatie maken het mogelijk dat het bedrijf AddThis zelf en de daarmee verbonden bedrijven of hun partnerbedrijven de bezoekers van de internetpagina’s van de voor de verwerking verantwoordelijke gericht met gepersonaliseerde en interessegeoriënteerde reclame aanspreekt.

AddThis toont gepersonaliseerde en interessegeoriënteerde reclame op basis van een door het bedrijf gezette cookie. Deze cookie analyseert het individuele surfgedrag van het door de betreffende persoon gebruikte computersysteem. De cookie slaat de van het computersysteem uitgaande bezoeken van internetpagina’s op.

De betreffende persoon kan de opslag van cookies door onze internetpagina, zoals boven weergegeven, altijd met een instelling van zijn browser blokkeren en daarmee de opslag van cookies permanent verhinderen. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser verhindert ook dat AddThis een cookie op het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon zet. Verder kunnen al door AddThis geplaatste cookies altijd via een internetbrowser of een ander softwareprogramma worden verwijderd.

De betreffende persoon kan bovendien tegen de permanente verwerking van persoonsgegevens door AddThis bezwaar maken. De betreffende persoon moet hiervoor op de opt-out-button van de link "http://www.addthis.com/privacy/opt-out" drukken, die een opt-out-cookie zet. Met een in de opt-out-cookie te kennen gegeven bezwaar wordt op het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon gezet. Worden de cookies op het systeem van de betreffende persoon na een bezwaar verwijderd, dan moet de betreffende persoon de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie zetten.

Met het zetten van de opt-out-cookie bestaat er echter de mogelijkheid dat de internetpagina’s van de voor verwerking verantwoordelijke persoon niet meer in volle omvang bruikbaar zijn.

Lees de geldende privacybepalingen van AddThis op "http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy"

11. Privacybepalingen bij gebruik en inzet van Facebook

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een op het internet geëxploiteerd sociaal trefpunt, een online gemeenschap, die het voor gebruikers in de regel mogelijk maakt met elkaar te communiceren en in de virtuele ruimte te interageren. Een sociaal netwerk kan als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen dienen, of maakt het mogelijk voor de internetgemeenschap om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie beschikbaar te stellen. Facebook maakt gebruikers van het sociale netwerk onder andere het opstellen van privé-profielen mogelijk, het uploaden van foto’s en het maken van een netwerk via vriendschapsaanvragen. Exploitant van Facebook is Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Voor de verwerking van persoonsgegevens van mensen die buiten de V.S. of Canada leven verantwoordelijk is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Met iedere oproep van een van de subpagina’s van deze internetpagina, die door de voor de verwerking verantwoordelijke geëxploiteerd wordt en waarin Facebook-componenten (Facebook plug-ins) zijn geïntegreerd, krijgt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon automatisch door de Facebook-component de opdracht een weergave van de Facebook-component van Facebook te downloaden. Kijk voor een overzicht van alle Facebook-plug-ins op "https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE". In het kader van dit technische proces krijgt Facebook er kennis van, welke concrete subpagina van onze internetpagina de betreffende persoon bezocht heeft. Voor zover de betreffende persoon tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook met iedere oproep van onze internetpagina door de betreffende persoon en tijdens de gehele duur van verblijf op onze internetpagina welke concrete subpagina van onze internetpagina de betreffende persoon bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-componenten verzameld en door Facebook aan de Facebook-account van de betreffende persoon toegekend. Bevestigt de betreffende persoon een op onze internetpagina geïntegreerde Facebook-button, bijvoorbeeld de knop ‘Leuk’, of geeft de betreffende persoon een commentaar, dan kent Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-account van de betreffende persoon en slaat deze persoonsgegevens op. Facebook krijgt via dit component informatie hoe vaak de betreffende persoon onze internetpagina heeft bezocht, als deze tegelijkertijd met dit bezoek bij Facebook ingelogd is. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betreffende persoon de Facebook-component aanklikt of niet. Wil de betreffende persoon dergelijke informatie niet prijsgeven, dan kan hij/zij de overdracht voorkomen door zich voor de oproep van onze internetpagina bij zijn/haar Facebook-account af te melden. De door Facebook gepubliceerde privacyverklaring die te vinden is op "https://de-de.facebook.com/about/privacy/" geeftinformatie over de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door Facebook. Verder wordt daar toegelicht welke instellingsmogelijkheden er bij Facebook zijn om de privacy te beschermen. Verder zijn er diverse applicaties verkrijgbaar waarmee iemand de gegevensoverdracht naar Facebook kan blokkeren. Zulke applicaties kan de betreffende persoon gebruiken om een gegevensoverdracht naar Facebook te blokkeren.

12. Privacybepalingen rond gebruik van de functies van het Amazon-partnerprogramma

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft als deelnemer van het Amazon-partnerprogramma op deze internetpagina Amazon-componenten geïntegreerd. De Amazon-componenten zijn door Amazon met het doel geconcipieerd klanten via advertenties op diverse internetpagina’s van de Amazon-groep, met name op Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it en Amazon.es. BuyVIP.com te krijgen tegen betaling van een provisie. De voor de verwerking verantwoordelijke kan door het gebruik van Amazon-componenten reclame-inkomsten genereren.

Exploitant van deze Amazon-componenten is Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxemburg.

Amazon zet een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon. Wat cookies zijn, is boven al verklaard. Met iedere oproep van een van de subpagina’s van deze internetpagina, die door de voor de verwerking verantwoordelijke geëxploiteerd wordt en waarin Amazon-componenten zijn geïntegreerd, krijgt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon automatisch door het Amazon-component de opdracht gegevens voor online reclame en de afrekening van provisies aan Amazon door te geven. In het kader van dit technische proces krijgt Amazon kennis van persoonsgegevens die Amazon gebruikt om de afkomst van bestellingen bij Amazon te herleiden en daarvoor de provisies af te rekenen. Amazon kan onder andere herleiden dat de betreffende persoon een partnerlink op onze internetpagina heeft aangeklikt.

De betreffende persoon kan de opslag van cookies door onze internetpagina, zoals boven weergegeven, altijd met een instelling van zijn browser voorkomen en daarmee de opslag van cookies permanent tegenhouden. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser verhindert ook dat Amazon een cookie op het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon zet. Verder kunnen al door Amazon geplaatste cookies altijd via een internetbrowser of een ander softwareprogramma worden verwijderd.

Lees meer over de privacybepalingen van Amazon op "https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401".

13. Gebruik van Matomo

Op deze webpagina verzamelen we gegevens en slaan deze op, omdat we een gerechtvaardigd belang hebben bij de statistische analyse van gebruikersgedrag ten behoeve van optimalisatie- en marketingdoeleinden in overeenkomst met art 6 lid 1, letter f van de AVG. Hiervoor gebruiken we de webanalysesoftware Matomo (www.matomo.org), een dienst van de aanbieder InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, (‘Mataomo’). Voor dezelfde doelen worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen uit deze gegevens opgesteld en geanalyseerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die lokaal op de cache van de internetbrowser van de bezoeker van onze webpagina worden opgeslagen. Met de cookies kan de internetbrowser onder andere herkend worden. De met de Matomo-technologie vergaarde gegevens (inclusief een gepseudonimiseerd IP-adres) worden op onze servers verwerkt. Uw IP-adressen worden anoniem opgeslagen rond de laatste twee adresruimten en laten geen conclusies toe over de gebruiker of een account. De gegevens worden niet doorgegeven, extern verwerkt en gehost in Duitsland. Alleen de exploitanten van de site hebben toegang tot de gegevens. De verwerking van de gegevens is gebaseerd op het beginsel van gerechtvaardigd belang.

De door de cookie gegenereerde informatie in het pseudonieme gebruikersprofiel wordt niet gebruikt om de bezoeker van deze webpagina persoonlijk te identificeren. Persoonsgegevens worden niet met die van het pseudoniem samengevoegd.

Als je niet akkoord gaat met het opslaan en analyseren van deze gegevens van je bezoek, kun je de opslag en het gebruik hiervolgend met een muisklik afwijzen. In dit geval wordt er in je browser een zogenaamde opt-out-cookie opgeslagen, waardoor Matomo geen sessiegegevens meer verzamelt. Let erop dat het verwijderen van de cookies ertoe leidt, dat ook de opt-out-cookies verwijderd worden en je deze dan eventueel opnieuw moet activeren.

14. Informatie over social-media-fanpagina’s

De Consuendi GmbH heeft social-media-profielen bij de sociale netwerken van Facebook en Instagram (zogenaamde fanpagina’s). Op onze fanpagina’s publiceren en delen we regelmatig inhoud, aanbiedingen en productsuggesties. Bij iedere interactie op onze fanpagina’s of andere Facebook- of Instagramwebpagina’s registreren de exploitanten van sociale netwerken het gedrag van de gebruikers met cookies en vergelijkbare technologieën. Exploitanten van fanpagina’s kunnen algemene statistieken inzien over de interesses en demografische kenmerken (zoals leeftijd, gender, regio) van hun fanpubliek. Als ze sociale netwerken gebruiken, worden soort, omvang en doelen van de gegevensverwerking in de sociale netwerken in eerste instantie door de exploitanten van deze sociale netwerken bepaald.

14.1 Aanbieder / Verantwoordelijke

De verantwoordelijke Consuendi GmbH, die inhoudelijk als verantwoordelijke aanbieder van een fanpagina functioneert, kun je in de colofon van de betreffende fanpagina vinden.

De sociale netwerken Facebook en Instagram worden aangeboden door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (‘Facebook’).

Voor zover ze via onze fanpagina’s direct met ons communiceren of persoonlijke inhoud met ons delen, is Consuendi GmbH voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijk. Een uitzondering vormt de hier volgend beschreven gegevensverwerking bij de gebruiksanalyse (pagina-insights); hiervoor zijn we samen met Facebook verantwoordelijk.

Verwerking van uw gegevens door Facebook
BLet erop dat Facebook je gegevens bij het gebruik van onze fanpagina ook voor eigen doeleinden gebruikt, die niet in deze privacyverklaring zijn opgenomen. Op deze processen van gegevensverwerking bij Facebook hebben wij geen invloed. Voor de privacyverklaring van derden verwijzen we naar het betreffende sociale netwerk:
Privacyverklaring van Facebook
Privacyverklaring van Instagram

14.2 Welke gegevens worden geregistreerd?

Als je onze fanpagina’s bezoekt, registreert Consuendi GmbH principieel alle mededelingen, inhoud en andere informatie, die je ons daar direct meedeelt, ook als je iets op de fanpagina post of ons een privébericht stuurt. Als je een account bij het betreffende sociale netwerk hebt, kunnen we natuurlijk ook je openbare informatie zien, bijvoorbeeld je gebruikersnaam, informatie in je openbare profiel en inhoud, die je met een openbare groep deelt. Gebruikersanalyse (page insights/paginastatistieken)

Bij iedere interactie met fanpagina’s registreert Facebook met cookies en vergelijkbare technologieën het gebruikersgedrag van de fanpagina-bezoekjes. Op basis daarvan krijgen de exploitanten van de fanpagina zogenaamde ‘paginastatistieken’. Paginastatistieken bevatten uitsluitend statistische, geanonimiseerde gegevens over bezoekers van de fanpagina, die daardoor niet meer aan een concrete persoon toegevoegd kunnen worden. Tot de persoonsgegevens die Facebook voor het maken van de paginastatistieken gebruikt (‘page insight data’), hebben wij geen toegang. De selectie en verwerking van de paginastatistieken voert uitsluitend Facebook uit.

Met behulp van paginastatistieken krijgen we inzicht in het gebruik van onze fanpagina’s, welke interesses de bezoekers van onze fanpagina’s hebben en welke thema’s en inhoud bijzonder populair zijn. Daardoor kunnen we onze fanpagina-activiteiten optimaliseren, bijvoorbeeld door bij de planning en selectie van onze inhoud beter op de interesses en gebruikersgewoontes van ons publiek in te spelen.

Voor de verwerking van je gegevens voor de opstelling van paginastatistieken zijn Consuendi GmbH en Facebook samen verantwoordelijk. Hiervoor hebben we met Facebook in een overeenkomst vastgelegd, welk bedrijf aan welke verplichtingen van de AVG voldoet met betrekking tot de verwerking van gegevens voor paginastatistieken.

De belangrijkste inhoud van deze overeenkomst (inclusief een lijst met gegevens over paginastatistieken) heeft Facebook hier voor je samengevat: "Privacyverklaring van Facebook"

Wettelijke grondslag:
Heb je in de bovenstaande instelling van de paginastatistieken van Facebook toegestemd, dan is de wettelijke grondslag artikel 6, lid 1, letter a AVG (inwilliging). In alle andere gevallen is de wettelijke grondslag artikel 6, lid 1, letter f van de AVG, waarbij onze rechtmatige belangen in bovengenoemde doelen liggen.

14.3 Welke rechten op privacybescherming heb ik?

Alle bij ons beschreven rechten op privacybescherming heb je uiteraard ook met betrekking tot de verwerking van je gegevens op onze fanpagina’s.

Voor de verwerking van je paginastatistieken samen met Facebook hebben we met Facebook de overeenkomst gesloten, dat Facebook vooral verantwoordelijk is voor het leveren van je paginastatistieken en volgens de AVG verantwoordelijk is voor de bescherming van je privacyrechten (bijv. recht van herroeping). Lees meer over je privacybescherming in samenhang met paginastatistieken direct bij Facebook op: "Privacyverklaring van Facebook"

15. Privacybepalingen bij gebruik en inzet van Google-AdWords

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetreclame, waarmee bedrijven advertenties in de zoekmachineresultaten van Google kunnen plaatsen, maar ook in het Google-advertentienetwerk. Met Google AdWords kunnen bedrijven met vooraf vastgelegde trefwoorden bepalen bij welke zoekmachineresultaten van Google hun advertentie wordt getoond, als een gebruiker met de zoekmachine een bepaald trefwoord zoekt. In het Google-advertentienetwerk worden de advertenties met een automatisch algoritme en gerelateerd aan van tevoren vastgelegde trefwoorden op thematisch relevante internetpagina’s getoond.

Exploitant van Google AdWords is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Het doel van Google AdWords is het weergeven van reclame voor onze internetpagina op qua interessesfeer relevante internetpagina’s van derden en in de zoekmachineresultaten van Googles zoekmachine en weergave van reclame van derden op onze internetpagina.

Komt een betreffende persoon via een Google-advertentie op onze internetpagina, dan wordt op het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon door Google een zogenaamde conversie-cookie opgeslagen. Wat cookies zijn, is boven al verklaard. Een conversie-cookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en dient niet ter identificatie van de betreffende persoon. Via de conversie-cookie, zolang deze nog niet verlopen is, wordt herleid of bepaalde subpagina’s, bijvoorbeeld de winkelwagen in een online-shop-systeem op onze internetpagina is opgeroepen. Door de conversie-cookie kunnen zowel Google als wij herleiden of een betreffende persoon die via de AdWords-advertentie op onze internetpagina terecht is gekomen een omzet heeft gegenereerd, dus waren gekocht heeft of niet.

De door het gebruik van de conversie-cookie vergaarde gegevens worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze internetpagina te maken. Deze bezoekersstatistieken worden door ons wederom gebruikt om het totale aantal bezoekers te berekenen, die via AdWords-advertenties naar ons toegekomen zijn, dus om het succes van de AdWords-campagne te meten en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Ons bedrijf en onze reclameklanten van Google AdWords krijgen geen informatie van Google waarmee de betreffende persoon geïdentificeerd kan worden.

Met behulp van conversie-cookies worden persoonsgegevens opgeslagen, bijvoorbeeld de door de betreffende persoon bezochte internetpagina’s. Bij ieder bezoek van onze internetpagina’s worden daarom persoonsgegevens inclusief IP-adres van de internetaansluiting van de betreffende persoon aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google geeft deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens onder omstandigheden aan derden door.

De betreffende persoon kan de opslag van cookies door onze internetpagina, zoals boven weergegeven, altijd met een instelling van zijn browser blokkeren en daarmee de opslag van cookies permanent verhinderen. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser verhindert ook dat Google een conversie-cookie op het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon zet. Verder kan een door Google AdWords geplaatste cookie altijd via een internetbrowser of een ander softwareprogramma worden verwijderd.

Verder kan de betreffende persoon de interessegestuurde reclame door Google afwijzen. Hiervoor dient de betreffende persoon op iedere door hem/haar gebruikte internetbrowser de link "https://www.google.de/settings/ads" op te roepen en daar de gewenste instelling te maken.

Lees meer over de privacybepalingen van Google op "https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/".

16. Privacybepalingen bij gebruik en inzet van Instagram

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina componenten van de dienst Instagram geïntegreerd. Instagram is een dienst met een audiovisueel platform waar gebruikers foto’s en video’s kunnen delen en deze verder kunnen verspreiden in andere sociale netwerken.

Exploitant van de dienste van Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Met iedere oproep van een van de subpagina’s van deze internetpagina, die door de voor de verwerking verantwoordelijke geëxploiteerd wordt en waarin Instagram-componenten (Insta-button) zijn geïntegreerd, krijgt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon automatisch door de Instagram-component de opdracht een weergave van de component van Instagram te downloaden. In het kader van dit technische proces krijgt Instagram er kennis van, welke concrete subpagina van onze internetpagina de betreffende persoon bezocht heeft.

Voor zover de betreffende persoon tegelijkertijd bij Instagram is ingelogd, herkent Instagram met iedere oproep van onze internetpagina door de betreffende persoon en tijdens de gehele duur van verblijf op onze internetpagina welke concrete subpagina van onze internetpagina de betreffende persoon bezoekt. Deze informatie wordt door de Instagram-componenten verzameld en door Instagram aan de Instagram-account van de betreffende persoon toegekend. Drukt de betreffende persoon op een in onze internetpagina geïntegreerde Instagram-button, dan worden de daarmee overgedragen gegevens en informatie aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betreffende persoon toegekend en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram krijgt via deze component informatie hoe vaak de betreffende persoon onze internetpagina heeft bezocht, als deze tegelijkertijd met dit bezoek bij Instagram ingelogd is. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betreffende persoon de Instagram-component aanklikt of niet. Wil de betreffende persoon dergelijke informatie niet prijsgeven, dan kan hij/zij de overdracht voorkomen door zich voor de oproep van onze internetpagina bij zijn/haar Instagram-account af te melden.

Lees meer over de privacybepalingen van Instagram op "https://help.instagram.com/155833707900388" en "https://www.instagram.com/about/legal/privacy/".

17. Privacybepalingen bij gebruik en inzet van Jetpack voor Wordpress

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina Jetpack geïntegreerd. Jetpack is een plug-in van Wordpress, wat de exploitant van een op Wordpress gebaseerde internetpagina extra functies biedt. Jetpack geeft de exploitant van een internetpagina onder andere een overzicht van de bezoekers van de pagina. Door de weergave van aanverwante thema’s en publicaties en inhoud op de pagina te delen, is het mogelijk het aantal bezoekers te verhogen. Bovendien zijn er veiligheidsfuncties in Jetpack geïntegreerd, zodat een internetpagina die Jetpack gebruikt beter tegen brute-force-aanvallen is beschermd. Jetpack optimaliseert en versnelt het laden van bij de internetpagina geïntegreerde afbeeldingen.

Exploitant van Jetpack-Plug-Ins voor WordPress is Automattic Inc, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. De exploitant gebruikt de trackingtechnologie van Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack zet een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon. Wat cookies zijn, is boven al verklaard. Met iedere oproep van een van de subpagina’s van deze internetpagina, die door de voor de verwerking verantwoordelijke geëxploiteerd wordt en waarin een Jetpack-component is geïntegreerd, krijgt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon automatisch door de Jetpack-component de opdracht gegevens door te geven. In het kader van dit technische proces krijgt Automattic kennis van gegevens die vervolgens gebruikt worden om een overzicht van bezoeken van internetpagina’s te maken. De zo gewonnen gegevens zijn bedoeld voor de analyse van het gedrag van de betreffende persoon, die op de internetpagina van de voor de verwerking verantwoordelijke is geweest. De gegevens worden geanalyseerd met het doel de internetpagina te optimaliseren. De via de Jetpack-component vergaarde gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon gebruikt om de betreffende persoon te identificeren. Deze gegevens komen ook bij Quantcast terecht. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doelen als Automattic.

De betreffende persoon kan de opslag van cookies door onze internetpagina, zoals boven weergegeven, altijd met een instelling van zijn browser blokkeren en daarmee de opslag van cookies permanent afwijzen. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser verhindert ook dat Automattic/Quantcast een cookie op het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon zet. Verder kunnen al door Automattic geplaatste cookies altijd via een internetbrowser of een ander softwareprogramma worden verwijderd.

Verder bestaat voor de betreffende persoon de mogelijkheid het verzamelen en gebruiken van aan deze internetpagina gerelateerde gegevens en de verwerking van deze gegevens door Automattic/Quant af te wijzen en daardoor te verhinderen. De betreffende persoon moet hiervoor op de opt-out-button van de link "https://www.quantcast.com/opt-out/" drukken, die een opt-out-cookie zet. De afwijzing wordt met een opt-out-cookie op het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon opgeslagen. Worden de cookies op het systeem van de betreffende persoon na een afwijzing verwijderd, dan moet de betreffende persoon de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie zetten.

Met het zetten van de opt-out-cookie bestaat er echter de mogelijkheid dat de internetpagina’s van de voor verwerking verantwoordelijke persoon niet meer in volle omvang bruikbaar zijn.

Lees de privacybepalingen van Automattic op "https://automattic.com/privacy/". Lees de privacybepalingen van Quantcast op "https://www.quantcast.com/privacy/".

18. Privacybepalingen bij gebruik en inzet van Pinterest

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina componenten van Pinterest geïntegreerd. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een op het internet geëxploiteerd sociaal trefpunt, een online gemeenschap, die het voor gebruikers in de regel mogelijk maakt met elkaar te communiceren en in de virtuele ruimte te interageren. Een sociaal netwerk kan als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen dienen, of maakt het mogelijk voor de internetgemeenschap om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie beschikbaar te stellen. Pinterest maakt het voor gebruikers van zijn sociale netwerk mogelijk foto’s en collecties van afbeeldingen te verzamelen en beschrijvingen aan virtuele prikborden te publiceren (zogenaamd pinnen), die dan door andere gebruikers gedeeld (zogenaamd repinnen) of becommentarieerd kunnen worden.

Exploitant van Pinterest is Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Met iedere oproep van een van de subpagina’s van deze internetpagina, die door de voor de verwerking verantwoordelijke geëxploiteerd wordt en waarin een Pinterest-component (Pinterest-plug-in) is geïntegreerd, krijgt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon automatisch door de Pinterest-component de opdracht een weergave van de Pinterest-component van Pinterest te downloaden. Lees meer informatie over Pinterest op "https://www.pinterest.de/". In het kader van dit technische proces krijgt Pinterest er kennis van, welke concrete subpagina van onze internetpagina de betreffende persoon bezocht heeft.

Voor zover de betreffende persoon tegelijkertijd bij Pinterest is ingelogd, herkent Pinterest met iedere oproep van onze internetpagina door de betreffende persoon en tijdens de gehele duur van verblijf op onze internetpagina welke concrete subpagina van onze internetpagina de betreffende persoon bezoekt. Deze informatie wordt door de Pinterest-component verzameld en door Pinterest aan de Pinterest-account van de betreffende persoon toegekend. Drukt de betreffende persoon op de in onze internetpagina geïntegreerde Pinterest-button, dan kent Google deze informatie toe aan het persoonlijke Pinterest-account van de betreffende persoon en slaat deze persoonsgegevens op.

Pinterest krijgt via dit component informatie hoe vaak de betreffende persoon onze internetpagina heeft bezocht, als deze tegelijkertijd met dit bezoek bij Pinterest ingelogd is. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betreffende persoon de Pinterest-component aanklikt of niet. Wil de betreffende persoon dergelijke informatie niet prijsgeven, dan kan hij/zij de overdracht voorkomen door zich voor de oproep van onze internetpagina bij zijn/haar Pinterest-account af te melden.

De door Pinterest gepubliceerde privacyverklaring die te vinden is op "https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy" geeft informatie over de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door Pinterest.

19. Privacybepalingen bij gebruik en inzet van Shariff

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina de component Shariff geïntegreerd. De Shariff-component stelt social-media-buttons ter beschikking, die in overeenkomst zijn met de privacyregels. Shariff is voor het Duitse computertijdschrift c’t ontwikkeld en wordt via GitHub Inc. gepubliceerd.

Ontwikkelaar van deze component is GitHub Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Normaal dragen de buttons persoonsgegevens van de sociale netwerken over in het sociale netwerk, zodra een gebruiker een internetpagina bezoekt waarin een social-media-button is geïntegreerd. Door het gebruik van de Shariff-component worden persoonsgegevens pas aan sociale netwerken overgedragen als de bezoeker een internetpagina of social-media-button actief aanklikt. Lees meer over de Shariff-component in het computertijdschrift c’t op "ttp://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html". Het gebruik van de Shariff-component heeft als doel de persoonsgegevens van de bezoeker van onze internetpagina te beschermen en tegelijkertijd een button te integreren voor alle sociale netwerken op deze internetpagina.

Lees meer over de privacybepalingen van GitHub op "https://help.github.com/en/github/site-policy/github-privacy-statement".

20. Privacybepalingen bij gebruik en inzet van YouTube

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internet-videoportaal dat video-publishers de gelegenheid biedt gratis videoclips te publiceren die andere gebruikers gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube staat publicatie van alle soorten video’s toe. Daarom zijn zowel complete films en televisieuitzendingen, maar ook muziekvideo’s, trailers en door gebruikers zelf opgenomen video’s via dit internetportaal beschikbaar.

Exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochtermaatschappij van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Met iedere oproep van een van de subpagina’s van deze internetpagina, die door de voor de verwerking verantwoordelijke geëxploiteerd wordt en waarin een YouTube-component (YouTube-video) zijn geïntegreerd, krijgt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon automatisch door de YouTube-component de opdracht een weergave van de component van YouTube te downloaden. Lees meer informatie over YouTube op "https://www.youtube.com/yt/about/de/". In het kader van dit technische proces krijgen YouTube en Google er kennis van, welke concrete subpagina van onze internetpagina de betreffende persoon bezocht heeft.

Voor zover de betreffende persoon tegelijkertijd bij YouTube is aangemeld, herkent YouTube met de oproep van een subpagina met een YouTube-video welke concrete subpagina van onze internetpagina de betreffende persoon bezoekt. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en aan de YouTube-account van de betreffende persoon toegekend.

YouTube en Google krijgen via de YouTube-component informatie hoe vaak de betreffende persoon onze internetpagina heeft bezocht, als deze tegelijkertijd met dit bezoek bij YouTube ingelogd is. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betreffende persoon een YouTube-video aanklikt of niet. Wil de betreffende persoon dergelijke informatie niet prijsgeven aan YouTube en Google, dan kan hij/zij de overdracht voorkomen door zich voor de oproep van onze internetpagina bij zijn/haar YouTube-account af te melden.

De door YouTube gepubliceerde privacyverklaring die te vinden is op "https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/" geeft informatie over de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door YouTube.

21. Betaalwijze: Privacybepalingen bij de betaalwijze Klarna

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina componenten van Klarna geïntegreerd. Klarna is een online betalingsdienst, waarmee kopen op rekening of flexibel kopen op afbetaling mogelijk is. Verder worden door Klarna andere services, zoals kopersbescherming, identiteits- en boniteitscontroles aangeboden.

Exploitant van Klarna is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Kiest de betreffende persoon tijdens het bestelproces in onze online shop als betaalwijze ‘kopen op rekening’ of ‘kopen op afbetaling’, dan worden automatisch gegevens van de betreffende persoon aan Klarna doorgegeven, Met de keuze van deze betaalwijze stemt de betreffende persoon toe in de overdracht van zijn/haar persoonsgegevens voor de afwikkeling van een koop op rekening of op afbetaling, of een identiteits- of boniteitscontrole.

Bij de aan Klarna doorgegeven persoonsgegevens gaat het in de regel om voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, emailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiele nummer en om andere gegevens die voor de afwikkeling van een koop op rekening of op afbetaling nodig zijn. Voor de afwikkeling van een koopcontract zijn ook zulke persoonsgegevens nodig, die in samenhang met de bestelling staan. In het bijzonder kan dit leiden tot een wederzijdse uitwisseling van betalingsgegevens, zoals bankrekening, kaartnummer, vervaldatum en CVC-code, aantal artikelen, artikelnummer, gegevens over producten en diensten, prijzen en belastingen, informatie over eerder koopgedrag of andere informatie over de financiële situatie van de betreffende persoon.

De overdracht van gegevens dient in het bijzonder voor de controle van de identiteit, betalingsadministratie en ter preventie van bedrog. De voor de verwerking verantwoordelijke zal Klarna persoonsgegevens in het bijzonder dan doorgeven, als er een gegrond belang bestaat voor de overdracht. De tussen Klarna en de voor de verwerking verantwoordelijke uitgewisselde persoonsgegevens worden door Klarna aan boniteitscontroleurs doorgegeven. Deze overdracht dient ter controle van identiteit en boniteit.

Klarna geeft de persoonsgegevens ook aan verbonden bedrijven door (Klarna-groep) en dienstverleners of subondernemers, voor zover dit voor de vervulling van contractuele verplichtingen vereist is, of de gegevens in opdracht verwerkt moeten worden.

Voor de beslissing over de onderbouwing, uitvoer en beëindiging van een contract verzamelt en gebruikt Klarna gegevens over het betaalgedrag van de betreffende persoon uit het verleden en de waarschijnlijkheid van bepaald gedrag in de toekomst (zogenaamde scoring). De scoring wordt berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundige-statistische procedures.

De betreffende persoon kan de toestemming voor de omgang met zijn/haar persoonsgegevens altijd herroepen. Een herroeping heeft geen effect op het verwerken, gebruiken en doorgeven van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de (contractuele) afwikkeling van de betaling.

Lees de geldende privacybepalingen van Klarna op "https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf".

22. Betaalwijze: Privacybepalingen bij de betaalwijze PayPal

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina componenten van PayPal geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstverlener. Betalingen worden via zogenaamde PayPal-accounts afgewikkeld, die virtuele zakelijke of particuliere bankrekeningen voorstellen. Verder kan een gebruiker virtuele betalingen via credit cards afwikkelen, als hij/zij geen PayPal-account heeft. Een PayPal-account wordt via een emailadres gevoerd, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. Met PayPal kan een gebruiker online betalingen aan derden doen zonder betalingen te ontvangen. PayPal neemt functies als trust over en biedt kopersbescherming aan.

De Europese exploitant van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Kiest de betreffende persoon tijdens het bestelproces in onze online shop als betaalwijze PayPal, dan worden automatisch gegevens van de betreffende persoon aan PayPal doorgegeven, Met de keuze van deze betaalwijze stemt de betreffende persoon toe dat zijn/haar persoonsgegevens voor de afwikkeling van de betaling worden doorgegeven.

Bij de aan PayPal doorgegeven persoonsgegevens gaat het in de regel om voornaam, achternaam, adres, emailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiele nummer of om andere gegevens die voor de afwikkeling van de betaling nodig zijn. Voor de afwikkeling van een koopcontract zijn ook zulke persoonsgegevens nodig, die in samenhang met de bestelling staan.

De overdracht van gegevens dient voor de afwikkeling van de betaling en ter preventie van bedrog. De voor de verwerking verantwoordelijke zal PayPal persoonsgegevens in het bijzonder dan doorgeven, als er een gegrond belang bestaat voor de overdracht. De tussen PayPal en de voor de verwerking verantwoordelijke uitgewisselde persoonsgegevens worden door PayPal aan boniteitscontroleurs doorgegeven. Deze overdracht dient ter controle van identiteit en boniteit.

PayPal geeft de persoonsgegevens zo nodig aan verbonden bedrijven door en dienstverleners of subondernemers, voor zover dit voor de vervulling van contractuele verplichtingen vereist is, of de gegevens in opdracht verwerkt moeten worden.

De betreffende persoon kan de toestemming voor de omgang met zijn/haar persoonsgegevens door PayPal altijd herroepen. Een herroeping heeft geen effect op het verwerken, gebruiken en doorgeven van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de (contractuele) afwikkeling van de betaling.

Lees de geldende privacybepalingen van PayPal op "https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full".

23. Betaalwijze: Privacybepalingen bij de betaalwijze ‘Sofortüberweisung’

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze internetpagina componenten van Sofortüberweisung geïntegreerd. Sofortüberweisung is een betaaldienst, waarmee niet-contante betaling van producten en diensten op het internet mogelijk is. Sofortüberweisung is een technische procedure, waarbij de online-handelaar direct een betalingsbevestiging ontvangt. Zo is de handelaar in staat goederen, diensten of downloads direct na bestelling aan de klanten te leveren.

Exploitant van Sofortüberweisung is SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Duitsland.

Kiest de betreffende persoon tijdens het bestelproces in onze online shop als betaalwijze Sofortüberweisung, dan worden automatisch gegevens van de betreffende persoon aan Sofortüberweisung doorgegeven, Met de keuze van deze betaalwijze stemt de betreffende persoon toe dat zijn/haar persoonsgegevens voor de afwikkeling van de betaling worden doorgegeven.

Bij de afhandeling van de koop met Sofortüberweisung geeft de koper een PIN en TAN door aan Sofort GmbH. Sofortüberweisung voert dan na technische controle van het saldo en andere dekkingsgegevens een overmaking aan de online handelaar uit. De uitvoering van de financiële transactie wordt de online handelaar dan automatisch meegedeeld.

Bij de met Sofortüberweisung doorgegeven persoonsgegevens gaat het in de regel om voornaam, achternaam, adres, emailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiele nummer of om andere gegevens die voor de afwikkeling van de betaling nodig zijn. De overdracht van gegevens dient voor de afwikkeling van de betaling en ter preventie van bedrog. De voor de verwerking verantwoordelijke zal Sofortüberweisung persoonsgegevens in het bijzonder dan doorgeven, als er een gegrond belang bestaat voor de overdracht. De tussen Sofortüberweisung en de voor de verwerking verantwoordelijke uitgewisselde persoonsgegevens worden door Sofortüberweisung aan boniteitscontroleurs doorgegeven. Deze overdracht dient ter controle van identiteit en boniteit.

Sofortüberweisung geeft de persoonsgegevens zo nodig aan verbonden bedrijven door en dienstverleners of subondernemers, voor zover dit voor de vervulling van contractuele verplichtingen vereist is, of de gegevens in opdracht verwerkt moeten worden.

De betreffende persoon kan de toestemming voor de omgang met zijn/haar persoonsgegevens door Sofortüberweisung altijd herroepen. Een herroeping heeft geen effect op het verwerken, gebruiken en doorgeven van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de (contractuele) afwikkeling van de betaling.

Lees de geldende privacybepalingen van Sofortüberweisung op "https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/".

24. Wettelijke basis voor de verwerking

Artikel 6 l letter a AVG dient ons bedrijf als wettelijke basis voor verwerkingsprocessen, waarbij we om inwilliging voor een bepaald verwerkingsdoel vragen. Is de verwerking van persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van een contract, waarvan de contractpartner de betreffende persoon is, zoals bijvoorbeeld bij verwerkingsprocessen voor de levering van producten of levering van andere diensten en tegenprestaties, dan berust de verwerking op artikel 6 I letter b AVG. Hetzelfde geldt voor zulke verwerkingsprocessen die vereist zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, zoals bij aanvragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf aan een wettelijke verplichting onderworpen die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals bijvoorbeeld de vervulling van belastingverplichtingen, dan baseert de verwerking op artikel 6 I letter c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om vitale belangen van de betreffende persoon of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn, als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en daarom zijn naam, leeftijd, zorgverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of overige derden door moet geven. In dat geval berust de verwerking op artikel 6 I letter d AVG. Tenslotte kunnen verwerkingsprocessen op artikel 6 I letter f van de AVG berusten. Op deze wettelijke grondslag berusten verwerkingsprocessen die niet op andere, eerdergenoemde wettelijke grondslagen berusten, als de verwerking voor het handhaven van een legitiem belang van ons bedrijf of een derde vereist is, voor zover de belangen, grondrechten en grondvrijheden van de betreffende persoon niet overwegen. Zulke verwerkingsprocessen zijn toegelaten, omdat ze door de Europese wetgever extra vermeld worden. De wetgever was van mening, dat er sprake is van een legitiem belang als de betreffende persoon een klant van de verantwoordelijke is (reden 47, regel 2 AVG).

25. Legitiem belang aan de verwerking door de verantwoordelijke of een derde

Is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op artikel 6 I letter f AVG, dan is ons legitiem belang de uitvoer van onze zakelijke activiteit ten gunste van al onze medewerkers en onze eigenaren.

26. Opslagduur van persoonsgegevens

Het criterium voor de opslagduur van persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn. Na afloop van de termijn worden de gegevens routinematig verwijderd, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de vervulling van een contract of de aanbaning van een contract.

27. Wettelijke of contractuele voorschriften voor de beschikbaarstelling van persoonsgegevens; noodzakelijkheid voor afsluiting van een contract; verplichting van de betreffende persoon de persoonsgegevens ter beschikking te stellen; mogelijke gevolgen van het niet ter beschikking stellen

We informeren u erover dat het beschikbaar stellen van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk voorgeschreven is (bijv. belastingvoorschriften) of uit contractuele regelingen (bijv. informatie over contractpartners) nodig kan zijn.
Het kan voor het afsluiten van een contract nodig zijn dat een betreffende persoon ons persoonsgegevens ter beschikking stelt die we dan moeten verwerken. De betreffende persoon is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te geven als ons bedrijf een contract met hem/haar sluit. Het niet ter beschikking stellen van persoonsgegevens heeft als gevolg dat het contract met de betreffende persoon niet gesloten kan worden.
Voor het beschikbaar stellen van persoonsgegevens moet de betreffende persoon zich tot een van onze medewerkers richten. Onze medewerker licht de betreffende persoon voor, of het beschikbaar stellen van persoonsgegevens wettelijk of contractueel voorgeschreven is of nodig is om het contract af te sluiten, of er een verplichting bestaat persoonsgegevens beschikbaar te stellen en welke gevolgen het niet beschikbaarstellen heeft.

28. Geautomatiseerde beslissingen

Als verantwoordelijk bedrijf zien wij af van geautomatiseerde beslissingen of profiling.

Deze privacyverklaring is opgesteld door de privacyverklarings-generator van de DGD (Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH), die als verantwoordelijke voor privacybescherming werkzaam is, in samenwerking met advocaten op het gebied van privacy van het advocatenbureau WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.

29. Saksische verantwoordelijke voor privacy

Dhr. Andreas Schurig Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 01067 Dresden